Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 30, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: Η σχολική κουλτούρα.


Σύμφωνα με τον Schein (1985), η σχολική κουλτούρα είναι "ένα σύστημα βασικών παραδοχών, που ανακαλύπτονται ή αναπτύσσονται από μια συγκεκριμένη (σχολική) ομάδα, όταν μαθαίνει να αντιμετωπίζει προβλήματα εξωτερικής προσαρμογής και εσωτερικής ενσωμάτωσης, το οποίο έχει δοκιμαστεί αρκετά, ώστε να θεωρείται έγκυρο και, γι’ αυτό διδάσκεται σε νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης και αίσθησης γι’ αυτά τα προβλήματα" (Maslowski, 2006:7-9).

Bιβλιογραφική μελέτη: Τα Διεθνή Σχολεία.


Σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν περισσότερα από 5.000  διεθνή σχολεία στα οποία φοιτούν περίπου 4 εκατομμύρια μαθητές και συνεχίζουν να αυξάνονται αριθμητικά με ταχείς ρυθμούς  (ISC Research, 2010). Τα πρώτα διεθνή σχολεία απευθύνονταν σχεδόν αποκλειστικά σε παιδιά των εκπατρισμένων οικογενειών. Όμως, η σύνθεση των μαθητών τους έχει μεταβληθεί με την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πολλοί από τους μαθητές τους προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες «οι οποίες πιστεύουν ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση προσφέρει περισσότερες πιθανότητες για ανώτατες σπουδές στη Βόρεια Αμερική ή την Ευρώπη» (Langford et al. 2002, 48, όπ. αναφ. στο James & Sephard, 2014:4).