Τρίτη, Ιουνίου 28, 2016

Βιβλιογραφική μελέτη: "Oι αλλαγές που επέφερε ο ν.4327/2015 (νόμος Μπαλτά-Κουράκη) στην επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων Α/μιας Εκπαίδευσης."Περιεχόμενα

1.         Περίληψη
2.         Εισαγωγή
3.         Διαδικασία επιλογής διευθυντών Α/μιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τον. 4327/2015
3.1. Προϋποθέσεις επιλογής
3.2. Κριτήρια επιλογής
3.3. Συγκριτικός πίνακας των νόμων 3848/2010 και 4327/2015
3.4. Ομοιότητες
3.5. Αλλαγές
4. Θεωρητική ερμηνεία και αξιολόγηση των αλλαγών
4.1. Χυτήρης: Οργανωσιακή Συμπεριφορά
4.2. Lewin: Θεωρία 3 βημάτων
4.3. Μουζέλης: Η έννοια του τρόπου κυριαρχίας
4. Συμπεράσματα-Κριτική αποτίμηση
5. Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία-Ιστογραφία-Νομοθεσία1.      Περίληψη
Στην  παρούσα εργασία διερευνώνται οι αλλαγές στο τρόπο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Α/μιας εκπαίδευσης που επήλθαν με τον ν. 4327/2015 σε αντιπαραβολή με τον προηγούμενο νόμο 3848/2010. Οι αλλαγές ερμηνεύονται με τρία διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα (Χυτήρης, Lewin, Μουζέλης) και αξιολογούνται σύμφωνα με αυτά.
Λέξεις-κλειδιά: επιλογή διευθυντών, διευθυντής σχολικής μονάδας, μοντέλα αλλαγής.

2.