Σελίδες

Τρίτη, Μαρτίου 04, 2008

15 εταιρείες παρανομούν στην περιοχή του Ασωπού. Στην Ε.Α.Β. το μεγαλύτερο πρόστιμο!

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εισηγήθηκαν νέα πρόστιμα συνολικού ύψους 450 χιλ. ευρώ σε 15 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ασωπού ποταμού.Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ τα υπόλοιπα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 60.000 ευρώ, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία τιμωρείται με πρόστιμο 150.000 ευρώ. Έχοντας τα στοιχεία αυτά, οι πολίτες της Βόρειας Αττικής και της Βοιωτίας μπορούν πλέον να δράσουν πιο στοχευμένα, απαιτώντας να τιμωρηθούν όσοι συνεχίζουν να ρυπαίνουν και επιβραβεύοντας παράλληλα όσες εταιρείες σέβονται το περιβάλλον και την υγεία όλων μας. Η απαίτηση για κατασκευή κεντρικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού και για έλεγχο της πλήρους εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από εξωτερικούς ανεξάρτητους φορείς είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρη. Τώρα πρέπει να εισαχθούν περιβαλοντικοί φόροι, να θεσπιστούν κίνητρα και αντικίνητρα και τα εργοστάσια που μολύνουν να υποχρεώνονται να αποκαταστήσουν την καταστροφή όπου αυτό είναι δυνατό. Ακολουθεί η λίστα με τις εταιρείες που τιμωρούνται:
Ε.Α.Β. 1. Η διαχείριση της παραγόμενης ιλύος από τη μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων (χρωμιούχων, κυανιούχων, όξινων/ αλκαλικών κ.α) των εγκαταστάσεων της εταιρείας, δεν γινόταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο Δ.3.10. της με αρ. πρωτ. : 157012 / 23-11-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Εν προκειμένω η ιλύς είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες και δεν υπάρχει περιμετρική τάφρος. 2. Τα λουτρά επιμεταλλώσεων σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρ. Δ.1.3 (β) της (11) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεν καλύπτονταν επαρκώς με πλαστικά σφαιρίδια.
ΕΜΜ. Ν. ΚΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Η Εταιρεία δεν πραγματοποιούσε μετρήσεις των αιωρουμένων σωματιδίων στα αέρια απόβλητα της, τα οποία παράγονται κατά την τήξη του χυτοσιδήρου με συχνότητα δύο φορές ανά έτος και δεν υπάρχει ημερολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α. Βοιωτίας για την καταγραφή των αποτελεσμάτων, κατά παράβαση της ισχύουσας ΑΕΠΟ (Π.Ο.3.6. Α ΚΑΙ 3.6.Γ ) και του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-1981) Δεν έχει εκδοθεί άδεια διάθεσης των στερεών αποβλήτων σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ΑΕΠΟ (Π.Ο. 3.9) και στην ΚΥΑ 50910/2727/2003.(ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003
Δεν δόθηκαν παραστατικά τα οποία να αποδεικνύουν ότι η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004.και τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ΑΕΠΟ (Π.Ο. 3.13)
KERAKOLL ΕΛΛΑΣ –ΧΗΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων κατά παράβαση της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β221/01-22 (ΦΕΚ 138/Β1965) και τα προβλεπόμενα της σχετικής ΑΕΠΟ (Π.Ο.12) Η συλλογή και μεταφορά των στερεών(μη επικίνδυνων) αποβλήτων της βιομηχανίας, γινόταν χωρίς την απαιτούμενη από τα σχετικά άρθρα 8 & 11 της ΚΥΑ 50910/2727/2003.(ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003)
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ
Η επιχείρηση παραβαίνει τον περιβαλλοντικό όρο (5) της σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αναφέρει ότι: «Από τη λειτουργία του εργοστασίου δεν θα παράγονται υγρά απόβλητα». Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε η ύπαρξη υγρών αποβλήτων σε βόθρο, τα οποία προέρχονται από την παραγωγική της διαδικασία με σημαντικές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, μείγμα αλειφατικών /αρωματικών υδρογοναθράκων και διαλυτών. Η εταιρεία έπρεπε να είχε προμηθευτεί τις σχετικές άδειες και να διαχειρίζεται τα προκύπτοντα υγρά της απόβλητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις ΚΥΑ 13588/725 για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β196)
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Η εταιρεία διέθετε τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα της στον π. Ασωπό, (μέσω αγωγού όμορης βιομηχανίας) χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις Υγειονομικής Διάταξης Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965) {«Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», ΦΕΚ 138/Β/1965, όπως ισχύει} άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων και κατά παράβαση του όρου 4.4. της σχετικής ΑΕΠΟ 91528/11-06-2002 που προβλέπει:«Η ψύξη των εγκαταστάσεων (όπου απαιτείται) να γίνεται μέσω κλειστού κυκλώματος με αποσκληρυμένο νερό το οποίο να ψύχεται σε πύργους ψύξης». Η εταιρεία δεν τηρούσε βιβλίο καταγραφής των ποσοτήτων σαπουνελαίων και λιπαντικών που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, κατά παράβαση του περιβαλλοντικού όρου 4.16 της με Α.Π91528/11-06-2002 ΑΕΠΟ (όπως αυτό προστέθηκε με την Α.Π. 852/27-02-2006) Απόφαση τροποποίησης της προιγούμενης απόφασης
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.
Η εταιρεία χρησιμοποιούσε για τις βιομηχανικές της ανάγκες νερό από τρεις γεωτρήσεις, χωρίς να διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες για την χρήση νερού, όπως αυτό απαιτείται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις των Νόμων 3199/2003(ΦΕΚ137/Α/05-06-2003) & Ν. 1739/1987/(ΦΕΚ Α΄201/19-11-1987)
ΖΟΥΡΑΣ FARM Α.Ε.
1. Η εταιρεία δεν διέθετε σε ισχύ την απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία Περιβαλλοντική αδειοδότηση, κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων των Ν. 1650/1986, Ν. 3010 /2002, την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ678/Β/90) & την ΚΥΑ 15393/2332/ΦΕΚ1022/Β2002 2. Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση των προβλεπομένων στην Υγειονομική Διάταξη Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965) 3. Η εταιρεία χρησιμοποιούσε για τι βιομηχανικές της ανάγκες νερό από γεώτρηση χωρίς να διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες για την χρήση νερού, Ν. 3199/2003(ΦΕΚ137/Α/05-06-2003).
ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1. Η δραστηριότητα δεν διέθετε άδεια Περιβαλλοντικών Όρων, κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων του Ν. 1650/1986, της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003) & της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965). 2. Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση της σχετικής Υγειονομικής Διάταξης Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965) & της Κοινή Απόφασης των τεσσάρων Νομαρχών 19640/79/27-12-79 (ΦΕΚ 1136 Β΄) 3. Τα υγρά απόβλητα μονάδας καταλήγουν χωρίς καμία επεξεργασία σε λάκκο αγνώστου βαθμού στεγανότητας (λόγω έλλειψης στοιχείων , μελετών, περιβαλλοντικών όρων –ΑΕΠΟ κ.λ.π.) εντός του οικοπέδου της επιχείρησης και πλησίον ρέματος απ΄ όπο , σύμφωνα με τον υπεύθυνο αντλούνται και χρησιμοποιούνται για άρδευση σε γειτονικό κτήμα ιδιοκτησίας του. Από τα. ανωτέρω προκύπτει ότι δεν λαμβάνεται καμία πρόληψη για την προστασία των υδάτων από κινδύνους ρύπανσης και μόλυνσης κατά παράβαση του Ν. 1650 /1986 και της ΚΥΑ Υγειονομική Διάταξη Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965).Επίσης σε γειτονικό ρέμα και στην απόληξη αγωγού της επιχείρησης υπήρχε συσσωρευμένη λάσπη προσομοιάζουσα με τα απόβλητα της μονάδας αυτής. Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων του Ν. 1650/1986, της ΚΥΑ 11014/702/Φ104/2003(ΦΕΚ332Β΄) και της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965). 4. Σε πολλά σημεία της δραστηριότητας υπήρχαν ίχνη και υπολείμματα καύσης στερεών αποβλήτων - κυρίως πλαστικές σακούλες - κατά παράβαση της ΚΥΑ Υ.Δ. Υ1β/.2000/04-05-1995 (ΦΕΚ 343 Β΄). Επίσης τα νεκρά ζώα που προκύπτουν, ενταφιάζονται και δεν διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/06-05-1993) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. 5. Η μονάδα χρησιμοποιούσε για τι βιομηχανικές της ανάγκες νερό, από γεώτρηση χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική άδεια χρήσης νερού, κατά παράβαση των προβλεπομένων στη νομοθεσία για την προστασία και την διαχείριση των υδάτων Ν.. 3199/2003(ΦΕΚ137/Α/05-06-2003).
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Η εταιρεία στην παραγωγικής της δραστηριότητα, πραγματοποιούσε επιπλέον μία διαδικασία (βαφή)για την οποία δεν έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, και δεν έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/86) & Ν. 3010(ΦΕΚ 91/Α2002).Η εταιρεία απέρριπτε σαπουνελαία σε βόθρο διάθεσης λυμάτων, κατά παράβαση της σχετικής ΚΥΑ 13588/725(ΦΕΚ 383/Β/2006) για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965)
STAMPA GROUP Α.Ε.
1. Η δραστηριότητα λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει εν ισχύ την απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων (Ν. 1650/1986, Ν. 3010/2002, ΚΥΑ 69269 & ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003) 2. Δεν διέθετε άδεια διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων όσον αφορά τα παραγόμενα απόβλητα της και την παραγόμενη ιλύ από την μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σύμφωνα με το αρ. 8, της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄) Δεν διέθετε βιβλίο καταγραφής αερίων εκπομπών από΄την Δ/νση ΔΕΑΡΘ /ΥΠΕΧΩΔΕ και δεν υπήρχαν μετρήσεις της ποιότητας των αερίων αποβλήτων ανά βάρδια, σες αντίθεση με τον Περιβαλλοντικό Όρο 5.1. της σχετικής ΑΕΠΟ και τις διατάξεις της ΚΥΑ 11294/93(ΦΕΚ 264/Β/15.04.93
ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΠΕ Η δραστηριότητα δεν διέθετε άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965).Η εταιρεία δεν διέθετε περιβαλλοντικούς όρους κατά παράβαση των Ν. 1650/1986, Ν. 3010 /2002, την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ678/Β/90) & την ΚΥΑ 15393/2332/ΦΕΚ1022/Β2002
ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε. Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια λειτουργίας για το τμήμα επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής . Δεν διέθετε την σχετική άδεια για την συλλογή και μεταφορά της παραγόμενης λάσπης από την μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της ,όπως αυτό προβλέπεται στην σχετική ΑΕΠΟ στο εδάφιο (δ) (Περιβαλλοντικός Όρος 11) και απαιτείται από την σχετική ΚΥΑ 50910/2727/2003. Δεν είχε εγκατεστημένη την φάση της χλωρίωσης στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όπως αυτό απαιτείται από την εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης, (στο εδάφιο 2.5.φασεις επεξεργασίας) με συνέπεια να μην γίνεται απολύμανση των υγρών αποβλήτων και να προκαλείται υποβάθμιση στον ποταμό ΑΣΩΠΌ. Η εταιρεία δεν παρακολουθούσε και δεν κατέγραφε την ποιότητα των υγρών αποβλήτων στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και διάθεσης προς τον Ασωπό ποταμό, όπως αυτό απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους (π.ο 11 & 12) της σχετικής ΑΕΠΟ Η εταιρεία λειτουργεί τρεις γεωτρήσεις που υπάρχουν στο οικόπεδό της και χρησιμοποιεί νερό για τις ανάγκες της δραστηριότητας, κατά παράβαση των προβλεπομένων στη νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση των υδάτων (άρθρο 11, του σχετικού Νόμου 3199).
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Η εταιρεία λειτουργούσε χωρίς να έχει σε ισχύ την απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση της (Ν. 1650/1986, Ν.3010/2002, την ΚΥΑ 69269/5387/(ΦΕΚ 678/Β/90) & την ΚΥΑ 15393/2332/ΦΕΚ1022/Β2002)
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΕ
Η εταιρεία δεν διέθετε σε ισχύ περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση των Ν. 1650/1986 & την ΚΥΑ 69269/5387/(ΦΕΚ 678/Β/90)
ΚΝΩΣΣΟΣ ΕΠΕ- ΑΦΟΙ Ν. ΜΠΡΟΚΟΥ
Η εταιρεία δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια διάθεσης λυμάτων- υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Δ. με ΑΡΙΘ. Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965)
*Πηγή: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. , ανακοίνωση τύπου 22-2-2008

7 σχόλια:

Sakoulakis είπε...

Πολύ ενδιαφέρουσα η ενημέρωση. Το ότι μία εταιρία του κράτους κάνει τέτοια απαράδεκτα πράγματα είναι αρχικά εντυπωσιακό, όμως αν το καλοσκεφτούμε είναι μάλλον αναμενόμενο. Αν στηρίξουμε στον κρατικό μηχανισμό τις ελπίδες μας για μια καλύτερη περιβαλλοντική πολιτική πολύ φοβάμαι ότι θα απογοητευτούμε οικτρά.

Αντίθετα αν προσπαθήσουμε να επέμβουμε χρησιμοποιώντας κανόνες της αγοράς τα αποτελέσματα μπορεί να είναι θεαματικά. Η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και οι εξωτερικότητες είναι πολιτικές που κινούνται στη φιλοσοφία αυτή.

Γενικά πάντως το οικολογικό κίνημα και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή προσωποποίησή του στο κόμμα των πρασίνων, νομίζω ότι αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στην αριστερή και στην δεξιά προσέγγιση, και ότι προσπαθώντας να βρει τον δρόμο του υποδεικνύει μια τρίτη συνιστώσα που προστίθεται στην κόντρα κρατικού-ιδιωτικού. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν μου αρέσει ή όχι αυτή η προσέγγιση, πάντως την βλέπω με μάλλον θετικό μάτι.

Δεν ξέρω στη Γαλλία ποια είναι η κατάσταση -αμα έχεις όρεξη να μας πεις είμαι όλος αυτιά-, πάντως στην Γερμανία το κόμμα των πράσινων είναι αρκετά δυνατό, πήρε το 2005 κοντά στο 10%. Περίπου τόσο παίρνουν και οι φιλελεύθεροι, και άλλο τόσο και το αριστερό κόμμα. Σήμερα στην εξουσία βρίσκεται κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, των χριστιανοδημοκρατών (κάτι σαν ΝΔ) και των σοσιαλδημοκρατών (κάτι σαν ΠΑΣΟΚ). Οι πρώτοι έχουν κάνει συνεργασίες με τους φιλελεύθερους από το 1982 μέχρι το 1998, και οι δεύτεροι με τους πράσινους από το 1998 μέχρι το 2005.

Σε αυτήν την τελευταία εφταετία ήταν καθοριστικές οι πολιτικές των πρασίνων, που κλείσαν όλα τα πυρηνικά εργοστάσια στην χώρα και περάσαν πολλά πακέτα νόμων που προωθούσαν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες, φιλικές για το περιβάλλον πολιτικές. Και γενικά από όσο ξέρω έχουν πολλές ψήφους από νέους, ιδιαίτερα φοιτητές..

Δημήτρης Σταύρου είπε...

@ sakoulakis,

η πρώτη παράγραφος του άρθρου 24 του Συντάγματος λέει: "Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον".
Όμως, όπως βλέπουμε, είναι το ίδιο το κράτος που παραβαίνει το συγκεκριμένο άρθρο κατ'εξακολούθηση. Πότε με την ανικανότητα αντιμετώπισης των πυρκαγιών, πότε με τις καταστροφές τύπου ΕΑΒ, πότε με την εγκληματική αμέλεια σε σημαντικούς βιότοπους όπως αυτός του Ασωπού και της Λιμνοθάλασσας Ωρωπού,με την ανυπαρξία δασολογίου και κτηματολογίου, και πάει λέγοντας.
Αν σημαντικοί βιότοποι ανήκαν σε άλλους ιδιοκτήτες, πχ. σε μία περιβαλλοντική οργάνωση και όχι στο κράτος, θα προστατευόντουσαν πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό προϋποθέτει αναθεώρηση του εν λόγω άρθρου.
Η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", οι περιβαλλοντικοί φόροι, οι έλεγχοι από ανεξάρτητους φορείς και οι διαχείριση αποβλήτων και απορριμάτων από ιδιωτικές εταιρείες θα ήταν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Όσο για τη Γαλλία, το οικολογικό κίνημα δεν έχει μεγάλη δύναμη με την αυστηρά πολιτική (κομματική) έννοια, ενώ με την έννοια του εθελοντισμού και της ευαισητοποίησης του πληθυσμού τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα.
Οι Πράσινοι της Ντομινίκ Βονέ έπεσαν πολύ στις τελευταίες προεδρικές εκλογές (1,57% έναντι 5,25% το 2002), γεγονός το οποίο οφείλεται και στην προσχώρηση αρκετών στελεχών τους στη νέα Δημοκρατική Κίνηση του Φρανσουά Μπαϊρού που φιλοδοξούσε να διεμβολήσει τον γαλλικό δικομματισμό, αλλά ατύχησε. Σήμερα οι Πράσινοι κατέχουν 4 έδρες στο γαλλικό Κοινοβούλιο.Επικρατεί η άποψη της "διάχυσης" οικολόγων μέσα στα διάφορα κόμματα, παρά η ενίσχυση αυτόνομου οικολογικού φορέα.

Sakoulakis είπε...

Στη Γερμανία πάντως η ειρωνία είναι ότι περάσανε από σαράντα κύματα για να κλείσουν όλα τα πυρηνικά εργοστάσια, και τελικά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η Πολωνία έχει χτίσει τα δικά της πυρηνικά δίπλα στα σύνορα, και η Γαλλία εξίσου κατασκευάζει κοντά στο Ρήνο! :-)

Πέρα από αυτό όμως έχει γίνει και πολύ δουλειά με ΑΠΕ και αυτό είναι τρομερό πλεονέκτημα μεσοπρόθεσμα. Στο Freiburg που βρίσκομαι όπου και να κοιτάξεις βλέπεις φωτοβολταϊκά και υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που έχουν θετικό ισοζύγιο ενέργειας, και που πουλάνε το περίσσευμα στο δύκτιο. Πολύ μακριά μας..

Btw εσύ σε ποιά πόλη είσαι?

Δημήτρης Σταύρου είπε...

Ναι, με τη νοοτροπία "όχι σε όλα", λίγα πράγματα μπορούν να πετύχουν. Πχ. κι εδώ ξεσηκώθηκαν για τη σιδηροδρομική σύνδεση Λυόν-Τορίνο (η οποία περνάει κάτω από τις Άλπεις), αλλά γίνεται τελικά. Εγώ βρίσκομαι στην Grenoble, όπου πριν λίγα χρόνια οι οικολόγοι κυριολεκτικά κατοικούσαν πάνω στα δέντρα του μεγάλου κεντρικού πάρκου για να μην κοπούν και χτιστεί το νέο ποδοσφαιρικό στάδιο των Άλπεων.Φυσικά δεν τα κατάφεραν, αλλά το στάδιο που χτίστηκε είναι βιοκλιματικό και επί πλέον το πάρκο μεγάλωσε επειδή απαλλοτριώθηκαν επιπλέον γύρω χώροι!

Πιστεύω ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούν σε αυτό που λες στη δεύτερη παράγραφό σου, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και φυσικά στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Εδώ, ειδικά προς το Νότο, βλέπεις παντού ανεμογεννήτριες και όσο για τα σκουπίδια η ανακύκλωση επιβάλλει το διαχωρισμό ζυμώσιμων-γυαλιού-ηλεκτρικών-υπόλοιπων (χαρτί, πλαστικό, κτλ.). Από όσα καίγονται, χρησιμοποιούν τον παραγόμενο καπνό για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν το ήξερα ότι ήσουν στη Γερμανία!

Sakoulakis είπε...

Καλησπέρα Δημήτρη,
μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις τις πηγές αυτού του άρθρου?
Σακ

Δημήτρης Σταύρου είπε...

Καλησπέρα Σακ,

είναι από την ανακοίνωση τύπου του Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 22-2-2008, εδώ:
http://www.minenv.gr/

Sakoulakis είπε...

Αγαπητέ Δημήτρη, δεν υπάρχει τέτοιο υπουργείο κι αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία όπως φαντάζομαι γνωρίζεις. Προφανώς εννοούσες το @#$% πεχωδε, βλέπω ότι ανάρτησες και την πηγή.

Με περιβαλλοντικούς χαιρετισμούς