Τρίτη, Απριλίου 17, 2012

Φορολογία, Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνισμός.Φορολογία

Το όραμά μας

Διαφανές, δίκαιο, σταθερό και ανταποδοτικό φορολογικό σύστημα που αυξάνει τις επενδύσεις, δημιουργεί ανάπτυξη, διευρύνει τη φορολογική βάση.

Δραστική μείωση φορολογίας εισοδήματος σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με παράλληλη μείωση των δημόσιων δαπανών και όχι μετακύλιση των φορολογικών εσόδων σε έμμεσους φόρους καταναλωτικών προϊόντων.

Θέσπιση Φορολογίας Μοναδικού Συντελεστή (Flat-Tax) με χαμηλό πλαφόν και κατάργηση όλων των επί μέρους φοροαπαλλαγών.

Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει:

Την ένταξη όλων των ειδών εισοδημάτων στον ίδιο ενιαίο φορολογικό συντελεστή.
Την απλότητα.
Τη διαφάνεια.
Την ισότητα.
Την αποτελεσματικότητα.
Απόλυτη αυτονομία της τοπικής φορολογίας
Καθιέρωση αυστηρών ορίων στη φορολογική αυθαιρεσία. Προς αυτήν την κατεύθυνση επιβάλλονται τα ακόλουθα μέτρα:
Απλοποίηση και γενίκευση του φορολογικού κώδικα και των σχετικών διατάξεων.
Κατηγοριοποίηση των επιτοκίων καθυστέρησης φορολογικών πληρωμών σε τιμές των αγοραίων φορολογικών συντελεστών.
Εισαγωγή μιας αλληλεπιδραστικής διαδικασίας ελέγχων και εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ενημέρωσης του ελεγχόμενου για τα δικαιώματά του.
Δυνατότητα απόδοσης ευθυνών για σφάλματα στη δημόσια διοίκηση, τις επιτροπές και τα τμήματά της σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.


Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνισμός

Το όραμά μας

Μια Ελλάδα καινοτομίας, δημιουργίας και επιχειρηματικότητας.

Απόσυρση του κράτους από κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αυστηρή τήρηση από το κράτος των κανόνων του ανταγωνισμού.
Αναβάθμιση και διεύρυνση της εποπτείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που δημιουργούν στεγανά στα κλειστά επαγγέλματα, ελευθερία εισόδου/εξόδου των επαγγελματιών σε/από αυτά.

Σύσταση νέων επιχειρήσεων

Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για σύσταση νέων επιχειρήσεων.
Όλες οι διαδικασίες να πραγματοποιούνται από έναν και μόνο φορέα
Ηλεκτρονική δυνατότητα κατάθεσης δικαιολογητικών.
Υιοθέτηση αυστηρών προθεσμιών για έγκριση της αίτησης και δυνατότητα λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας. Μετά την παρέλευση των νομίμων προθεσμιών θα επέρχεται αντιστροφή του βάρους απόδειξης ενδεχόμενης διοικητικά ελέγξιμης παράβασης

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

Απλοποίηση και ενοποίηση των διαδικασιών δήλωσης ακίνητης περιουσίας.
Ενοποίηση των υπηρεσιών που ελέγχουν την ίδρυση επιχειρήσεων και του κτηματολογίου.
Διευκόλυνση της πρόσβασης στα στοιχεία του κτηματολογίου।

http://www.greekliberals.net/

Δεν υπάρχουν σχόλια: